About Us

บริษัท เดอะ ยูนีค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | The Unique Marketing Co.,Ltd.
ที่ตั้ง 88/158 โครงการ เดอะเกรท บางใหญ่ หมู่ 11 ถนนบ้านบางไทร-คลองตาช้อน
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ทะเบียนเลขที่ 0105559046859

Tel : 086-324-8895
Fax : 
E-mail : UNQMKT@gmail.com